نوعی سنگ شبیه سنگ پا (وجه تسمیه قله پاشوره)

نوعی سنگ شبیه سنگ پا (وجه تسمیه قله پاشوره)