نمایی از قله دماوند (مسیر قله پاشوره)

نمایی از قله دماوند (مسیر قله پاشوره)