کوهنوردان در مسیر قله پاشوره

کوهنوردان در مسیر قله پاشوره