دریاچه نمک - خور و بیابانک

دریاچه نمک - خور و بیابانک