گوشه ای از زندگی سنتی در روستای سوباتان

گوشه ای از زندگی سنتی در روستای سوباتان